Bài 10: Đối tượng tiếp cận trong quảng cáo Offical Account – TAKI ACADEMY – GIÚP BẠN GIA TĂNG LỢI NHUẬN

Tìm kiếm khóa học

Khóa học

Bài 10: Đối tượng tiếp cận trong quảng cáo Offical Account

Những đối tượng mà bạn có thể tiếp cận để nâng cao hiệu suất kinh doanh trong Official Account.

Bài học này hiện không khả dụng, chỉ hiển thị với một số cấp độ thành viên nhất định.
Thời lượng 02 phút 12 giây
Cấp độ Đại lý cấp 1 2 3