Bài 8: Đọc số liệu thống kê trên Official Account – TAKI ACADEMY – GIÚP BẠN GIA TĂNG LỢI NHUẬN

Tìm kiếm khóa học

Khóa học

Bài 8: Đọc số liệu thống kê trên Official Account

Cách thức đọc số liệu thống kê trên Official Account để đánh giá được độ hiệu quả công việc kinh doanh của bạn.

Bài học này hiện không khả dụng, chỉ hiển thị với một số cấp độ thành viên nhất định.
Thời lượng 02 phút 44 giây
Cấp độ Đại lý cấp 1 2 3