Xây dựng Group bán hàng hiệu quả trên Facebook – TAKI ACADEMY – GIÚP BẠN GIA TĂNG LỢI NHUẬN

Tìm kiếm khóa học

Khóa học

Xây dựng Group bán hàng hiệu quả trên Facebook

Cách thức xây dựng và phát triển Group Facebook để bán hàng hiệu quả.

Bài học này hiện không khả dụng, chỉ hiển thị với một số cấp độ thành viên nhất định.
Thời lượng 18 phút 00 giây
Cấp độ Đại lý cấp 1 2 3