Bài 5: Tạo Fanpage – TAKI ACADEMY – GIÚP BẠN GIA TĂNG LỢI NHUẬN

Tìm kiếm khóa học

Khóa học

Bài 5: Tạo Fanpage

Các bước tạo Fanpage Facebook căn bản, nền tảng đầu tiên để sử dụng quảng cáo trên Facebook, nâng cao hiệu suất kinh doanh.

Bài học này hiện không khả dụng, chỉ hiển thị với một số cấp độ thành viên nhất định.
Thời lượng 08 phút 39 giây
Cấp độ Đại lý cấp 1 2 3 4