Bài 8: 16 phương pháp chốt khách hiệu quả (phần 1) – TAKI ACADEMY – GIÚP BẠN GIA TĂNG LỢI NHUẬN

Tìm kiếm khóa học

Khóa học

Bài 8: 16 phương pháp chốt khách hiệu quả (phần 1)

Thời điểm chốt khách là thời điểm quan trọng nhất trong một cuộc giao dịch. Đừng để vuột mắt cơ hội nâng cao doanh thu của bạn bằng 16 phương pháp độc đáo này.

Bài học này hiện không khả dụng, chỉ hiển thị với một số cấp độ thành viên nhất định.
Thời lượng 07 phút 01 giây
Cấp độ Mọi cấp độ