Bài 5: 10 phương pháp thu hút khách hàng – TAKI ACADEMY – GIÚP BẠN GIA TĂNG LỢI NHUẬN

Tìm kiếm khóa học

Khóa học

Bài 5: 10 phương pháp thu hút khách hàng

Đây là những phương pháp sẽ giúp bạn tiếp cận và lấy được cảm tình của khách hàng.

Bài học này hiện không khả dụng, chỉ hiển thị với một số cấp độ thành viên nhất định.
Thời lượng 09 phút 08 giây
Cấp độ Mọi cấp độ