Bài 4: 7 Cấp độ khách hàng – TAKI ACADEMY – GIÚP BẠN GIA TĂNG LỢI NHUẬN

Tìm kiếm khóa học

Khóa học

Bài 4: 7 Cấp độ khách hàng

Đây là 7 giai đoạn bạn cần đưa khách hàng trải qua để có được những khách hàng thân thiết.

Bài học này hiện không khả dụng, chỉ hiển thị với một số cấp độ thành viên nhất định.
Thời lượng 04 phút 50 giây
Cấp độ Mọi cấp độ