Bài 11: Downsell – 4 cách để giữ chân khách hàng – TAKI ACADEMY – GIÚP BẠN GIA TĂNG LỢI NHUẬN

Tìm kiếm khóa học

Khóa học

Bài 11: Downsell – 4 cách để giữ chân khách hàng

Trong trường hợp khách hàng đưa ra những lời từ chối mua hàng, thì hãy giữ họ ở lại với 4 “móc câu” độc đáo này.

Bài học này hiện không khả dụng, chỉ hiển thị với một số cấp độ thành viên nhất định.
Thời lượng 02 phút 21 giây
Cấp độ Mọi cấp độ