Bài 1: Xây dựng thương hiệu cá nhân – TAKI ACADEMY – GIÚP BẠN GIA TĂNG LỢI NHUẬN

Tìm kiếm khóa học

Khóa học

Bài 1: Xây dựng thương hiệu cá nhân

Tổng quan về các hoạt động xây dựng thương hiệu cá nhân. Yếu tố sống còn để nâng cao hiệu quả bán hàng trên nick Facebook cá nhân.

Bài học này hiện không khả dụng, chỉ hiển thị với một số cấp độ thành viên nhất định.
Thời lượng 01 phút 50 giây
Cấp độ Mọi cấp độ